Algemene voorwaarden financial lease

1. Definities
In de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij vermelde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit de context anders blijkt:

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden De Mobiliteit Financier Acceptatieverklaring: het door Kredietgever opgestelde document waarmee Lessee aan Kredietgever bevestigt dat het Voertuig volledig en correct is afgeleverd, gebruiksklaar is en naar behoren functioneert en door Lessee is vastgesteld dat er geen gebreken of tekortkomingen aan zijn.

Lessee: degene of degenen die op de Overeenkomst staat/staan vermeld als Lessee en diens rechtverkrijgende(n).

Leverancier: de leverancier die het Voertuig aan Kredietgever verkoopt als bepaald in de Overeenkomst.

Looptijd: de looptijd van de Overeenkomst als daarin bepaald.

Kredietgever: De Mobiliteit Financier B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85289337, gevestigd aan de Heuvel 35 te (5664 HM) Geldrop.

Medecontractant: degene of degenen die op de Overeenkomst staat/staan vermeld als Medecontractant en diens rechtverkrijgende(n).

Overeenkomst: de tussen Kredietgever, Leverancier en Lessee gesloten financial leaseovereenkomst en bijbehorende documenten waar, met betrekking tot de rechtsverhouding tussen Kredietgever en Lessee, deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

Voertuig: het voertuig (inclusief sleutels, handleidingen, onderhoudsdocumenten en andere aanhorigheden) dat onderwerp is van de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Lessee en Kredietgever.
2.2 Aanvullingen op of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Kredietgever is bij het doen van nieuwe aanbiedingen of het aangaan van nieuwe Overeenkomsten niet gebonden aan aanvullingen op of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden in het verleden tussen partijen overeengekomen, behoudens andersluidende schriftelijk afspraak.
2.4 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, prevaleert de Overeenkomst.
2.5 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Lessee wordt door Kredietgever uitdrukkelijk afgewezen.
2.6 Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar is c.q. zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

3. Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst
3.1 Alle door Kredietgever gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Kredietgever binden haar niet en geven geen grond om nakoming en/of eventuele schadevergoeding te vorderen.
3.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging van  Kredietgever of door feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door
Kredietgever.
3.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien deze door Kredietgever schriftelijk zijn bevestigd.

4. Voertuig / aflevering / rechten en plichten
4.1 Lessee heeft het Voertuig bij Leverancier uitgekozen en vastgesteld dat het geschikt is voor de doeleinden van Lessee. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke garanties van Kredietgever en onverminderd (eventuele) fabrieksgarantie staat Kredietgever niet in voor de samenstelling en eigenschappen van het Voertuig en aansprakelijkheid voor gebreken en tekortkomingen aan het Voertuig en de werking ervan wordt door Kredietgever uitgesloten. Lessee zal aanspraken ten aanzien van het Voertuig of voortvloeiend uit het gebruik ervan, ter zake van conformiteit, garantieclaims of anderszins met betrekking tot het Voertuig, zulks in de ruimste zin, niet richting Kredietgever geldend kunnen maken en doet hierbij afstand van die rechten tegenover Kredietgever. De betreffende aanspraken zal Lessee direct en op eigen naam uitoefenen tegenover Leverancier. De rechten tegenover Leverancier als hiervoor bedoeld worden bij de ondertekening van de Overeenkomst door Kredietgever aan Lessee overgedragen met dien verstande dat steeds van deze overdracht zijn uitgesloten de rechten:

  • tot eigendomsoverdracht van het Voertuig;
  • op (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van de koopprijs voor het Voertuig;
  • in verband met vermindering van de waarde van het Voertuig of elke andere schade geleden door Kredietgever zelf;
  • om ontbinding of vernietiging van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig te vorderen; en
  • die voortvloeien uit of ontstaan door ontbinding van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig.

4.2 Een aan Lessee medegedeelde afleverdatum is indicatief en geen fatale datum en Kredietgever is niet aansprakelijk voor een eventuele vertraging of eventueel achterwege blijven van de aflevering van het Voertuig. Het Voertuig zal door Kredietgever aan Lessee ter beschikking worden gesteld op het adres van Leverancier of een andere door Kredietgever aan te wijzen locatie in Nederland.
4.3 Bij de aflevering van het Voertuig is Lessee verplicht het Voertuig zorgvuldig te controleren op compleetheid, conformiteit en eventuele gebreken en indien het Voertuig akkoord wordt bevonden zal Lessee een Acceptatieverklaring ondertekenen. De Lessee zal het Voertuig voor Kredietgever houden.
4.4 Indien geen Acceptatieverklaring door Lessee is ondertekend of anderszins niet aan Kredietgever wordt overhandigd, vormt de omstandigheid dat het Voertuig door Lessee in gebruik wordt genomen en Kredietgever niet binnen een termijn van 5 werkdagen na aflevering een schriftelijke mededeling van Lessee ontvangt dat het Voertuig niet compleet en/of niet conform is of er gebreken aan kleven, bewijs tussen Kredietgever en
Lessee dat het Voertuig bij aflevering door Lessee is aanvaard, aan vereisten van conformiteit voldoet en in alle opzichten aan de eisen van Lessee voldoet. Daarnaast behoudt Kredietgever het recht om een door Lessee getekende Acceptatieverklaring te verlangen.
4.5 Lessee is niet bevoegd het Voertuig, zolang het (juridische) eigendom daarvan niet op Lessee is overgegaan conform de Overeenkomst, aan derden te verkopen, verhuren, verpanden, in beheer of gebruik te geven of anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kredietgever.
4.6 Wanneer derden beslag leggen op het Voertuig of het voornemen daartoe kenbaar maken of daar rechten op willen vestigen of doen gelden, is Lessee verplicht Kredietgever daarvan direct op de hoogte te stellen en de Overeenkomst en het eigendomsrecht van Kredietgever op het Voertuig direct aan die derden, waaronder ook de deurwaarder, kenbaar te maken.
4.7 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie, of overlijden wanneer Lessee een natuurlijk persoon is, is Lessee verplicht Kredietgever daarvan terstond op de hoogte te stellen en de Overeenkomst en het eigendomsrecht van Kredietgever direct kenbaar te maken aan de curator, bewindvoerder of andere betrokkene(n).
4.8 Lessee zal Kredietgever te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn / haar terrein(en) en/of gebouw(en) ter inspectie van het Voertuig (inwendig en uitwendig) en/of ter uitoefening van de rechten van Kredietgever. Voor zover nodig geeft Lessee reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Kredietgever en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar het Voertuig zich bevindt of kan bevinden.

5. Gebruik en staat van het Voertuig
5.1 Lessee is economisch eigenaar van het Voertuig. Vanaf het moment ter beschikking van Lessee is gesteld zijn alle risico’s en alle mogelijke kosten voor onderhoud, verzekering, houderschapsbelasting en schade voor rekening en risico van Lessee.
5.2 Totdat Lessee aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan en juridisch eigendom van het Voertuig op hem is overgaan, heeft de Lessee de volgende verplichtingen:
a. Lessee dient het Voertuig in goede staat te houden en te gebruiken waarvoor het is bedoeld. Lessee dient hierbij de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant van het Voertuig en van Kredietgever te volgen welke reeds in bezit zijn van Lessee en waarvan Lessee met de inhoud bekend is.
b. Lessee dient het Voertuig behoorlijk te onderhouden en daaraan alle nodige reparaties, van welke aard en door welke oorzaak ook nodig geworden, op eigen initiatief of op sommatie van Kredietgever terstond door een door Kredietgever aan te wijzen  deskundige doen uitvoeren.
c. Lessee mag met het Voertuig niet handelen in strijd met de belangen van Kredietgever, zoals maar niet uitsluitend handelen waardoor de waarde van het Voertuig vermindert.
d. Lessee mag geen veranderingen aanbrengen aan het Voertuig zonder dat Kredietgever daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft ontvangen van Kredietgever.
e. Het Voertuig mag alleen bestuurd worden door Lessee, personen die bij Lessee werkzaam zijn en gezinsleden daarvan, mits die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. Kredietgever heeft het recht gebruik van het Voertuig door bepaalde personen te verbieden en Lessee is verplicht om daar dan op toe te zien. Lessee garandeert en staat er tegenover Kredietgever voor in dat het Voertuig alleen wordt gebruikt door personen die daartoe bevoegd zijn. Het Voertuig mag alleen worden gebruikt in Europa en zich niet langer dan voor een aangesloten periode van 1 maand in het buitenland bevinden. Het Voertuig mag niet worden gebruikt buiten het gebied waarin het verzekerd is of naar een land buiten het verzekeringsgebied worden verplaatst. Het Voertuig mag niet worden gebruikt voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatie- of betrouwbaarheidsritten en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
f. Lessee dient meteen aan Kredietgever te melden als er sprake is van schade aan, verlies of diefstal van het Voertuig.
g. Lessee dient ervoor te zorgen dat het Voertuig is verzekerd tegen alle soorten schade (‘all-risk’) en wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering moeten ingaan uiterlijk de dag dat het Voertuig aan Lessee wordt afgeleverd en (in elk geval) voortduren totdat eigendom van het Voertuig op Lessee overgaat of (indien van toepassing) het Voertuig weer in de macht is van Kredietgever. Op verzoek van Kredietgever verstrekt Lessee een afschrift van de polis en bewijs van premiebetalingen. De Lessee zal schade aan of met het Voertuig binnen de daarvoor in de verzekeringsovereenkomst gestelde termijn schriftelijk of per email aan de verzekeraar melden en een afschrift aan Kredietgever sturen.
h. Lessee dient op ieder moment aan te kunnen tonen dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor het Voertuig, waaronder:

  • een geldig kentekenbewijs;
  • betaling van de houderschapsbelasting/motorrijtuigenbelasting.
  • dat het Voertuig APK is gekeurd (indien van toepassing).
  • dat het Voertuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, onverlet de verplichting genoemd onder lid g van dit artikel om zorg te dragen voor een all-risk verzekering.
  • dat het Voertuig de juiste kentekenplaten heeft.

5.3 Schade aan derden, welke de verzekering niet vergoedt, dient Lessee zelf te betalen.

6. Betaling / belastingen / kilometrage
6.1 Lessee is verplicht om de termijnen aan Kredietgever te betalen, ook als Lessee het Voertuig om wat voor reden dan ook niet kan gebruiken. Lessee heeft geen recht op vervangend vervoer.
6.2 Verrekening door Lessee is niet toegestaan. Kredietgever is bevoegd om (al dan niet opeisbare) schulden aan Lessee te verrekenen met (al dan niet opeisbare) vorderingen op Lessee. Door Kredietgever van Lessee ontvangen betalingen mag Kredietgever naar eigen inzicht toerekenen aan de schulden van Lessee.
6.3 Ten aanzien van de hoogte van de bedragen die Kredietgever van Lessee te vorderen heeft of krijgt en omtrent de betalingen die door Lessee aan Kredietgever zijn gedaan, levert de administratie van Kredietgever dwingend bewijs tussen partijen; behoudens door Lessee te leveren tegenbewijs.
6.4 Indien op de vervaldag van een door Lessee verschuldigde betaling door Kredietgever geen (volledige) betaling is ontvangen, is Lessee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en is Lessee direct rente verschuldigd van 1,5% per maand over het bedrag dat Lessee niet op tijd heeft betaald. Kredietgever berekent deze rente vanaf de vervaldag tot de dag dat Lessee heeft betaald.
6.5 Als Lessee tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Kredietgever (voorts) gerechtigd kosten in verband daarmee bij Lessee in rekening te brengen als volgt. Bij een eerste aanmaning van Kredietgever aan Lessee is Lessee € 25,- aan Kredietgever verschuldigd. Als dan betaling nog steeds uitblijft en Kredietgever stuurt een ingebrekestelling aan Lessee (onverminderd het reeds ingetreden verzuim) is Lessee € 50,- aan Kredietgever verschuldigd. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn voorts alle overige daaruit voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten voor rekening van Lessee, waaronder maar niet uitsluitend kosten voor juridische bijstand, buitengerechtelijke (incasso)kosten, proceskosten en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op ten minste 15% van het verschuldigde met een minimum van € 100,- (excl. Btw).
6.6 Het is Lessee niet toegestaan om enige verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.7 Voor zover van toepassing worden door Lessee aan Kredietgever verschuldigde bedragen steeds vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW) tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
6.8 Kosten (waaronder van de Algemene Periodieke Keuringsplicht), belastingen (zoals motorrijtuigenbelasting), heffingen en boetes die betrekking hebben op het Voertuig komen volledig voor rekening van Lessee en Lessee is verplicht om gedurende de Looptijd zorg te dragen voor een tijdige betaling van alle met betrekking tot het Voertuig verschuldigde belastingen, heffingen en boetes.
6.9 De door Lessee aan Kredietgever verschuldigde betalingen zijn (mede) gebaseerd op de waardeontwikkeling van het Voertuig. De waardeontwikkeling wordt onder meer bepaald door de met het Voertuig gereden afstand en in verband daarmee is Kredietgever bevoegd om extra betalingen van Lessee te verlangen indien het maximaal kilometrage per jaar wordt overschreden (e.e.a. conform Overeenkomst). Door Lessee aldus gedane extra betalingen worden door Kredietgever als waarborgsom en onderpand onder zich gehouden zolang de Overeenkomst nog loopt. Indien door Lessee aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst is voldaan wordt de betreffende waarborgsom met Lessee verrekend c.q. door Kredietgever aan Lessee terugbetaald.
6.10 Lessee is verplicht op verzoek van Kredietgever gegevens met betrekking tot de kilometerstand van het Voertuig te verschaffen, bij gebreke waarvan Kredietgever bevoegd is het aantal kilometers bij wijze van schatting vast te stellen. Tussentijdse vaststelling en (indien van toepassing) extra betaling blijft steeds mogelijk; de berekening geschiedt dan naar rato. De verreden kilometers wordt door Kredietgever vastgesteld aan de hand van de in het Voertuig aanwezige kilometerteller en/of track and trace systeem. Eventuele defecten aan de kilometerteller en/of track and trace systeem zal Lessee terstond aan Kredietgever melden. Het aantal verreden kilometers kan in geval van een defecte kilometerteller en/of track and trace systeem door Kredietgever worden geschat. Lessee is verplicht alle gewenste inlichtingen te verstrekken om tot een juiste vaststelling van het aantal verreden kilometers te komen. Indien er enige aanwijzing is dat de verreden kilometers niet correct zijn opgegeven of dat de kilometerteller is gemanipuleerd, wordt het aantal verreden kilometers in redelijkheid door Kredietgever vastgesteld. De kilometerstand die door Kredietgever wordt vastgesteld is bindend voor Lessee.

7. Pandrecht / overdracht
7.1 Kredietgever heeft het recht (i) het Voertuig te verpanden onder instandhouding van de rechten van de Lessee op grond van de Overeenkomst en (ii) de (voorwaardelijke) eigendom van het Voertuig alsook de gehele rechtsverhouding tot Lessee en indien van toepassing Medecontractant op grond van de Overeenkomst door middel van contractsovername aan een derde over te dragen.
7.2 Door ondertekening van de Overeenkomst geeft Lessee en indien van toepassing Medecontractant (voor zover nodig) bij voorbaat en onherroepelijk medewerking en toestemming voor een dergelijke overdracht. Na overdracht zullen de rechten en plichten van Lessee en indien van toepassing Medecontractant tegenover die derde (de rechtsopvolger van Kredietgever) gelden. Het voorwaardelijke recht van Lessee op verwerving van de eigendom van het Voertuig als bedoeld in artikel 2 van de Overeenkomst blijft onverminderd in stand en geldt ook tegen een hiervoor bedoelde derde aan wie (voorwaardelijke) eigendom van het Voertuig wordt overgedragen.

8. Einde van de Overeenkomst
8.1 Opzegging van de Overeenkomst door Lessee is niet mogelijk. Als Lessee de Overeenkomst eerder wenst af te wikkelen dan dient Lessee Kredietgever dit schriftelijk aan Kredietgever kenbaar te maken. Kredietgever kan dan een opgave doen van het bedrag dat Lessee ineens dient te betalen en binnen welke termijn (indien dan geen termijn door Kredietgever wordt opgegeven bedraagt die 7 dagen). Tegen ontvangst van tijdige betaling van het door Kredietgever opgegeven bedrag gaat dan eigendom van het Voertuig op Lessee met overeenkomstige toepassing van artikel 2 van de Overeenkomst.
8.2 Kredietgever is bevoegd de rechtsverhouding tussen Kredietgever en Lessee op grond van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling of enige andere formaliteit is vereist te beëindigen en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het Voertuig direct onder zich te nemen, indien zich één of meer van de volgende omstandigheden zich  voordoen, in welk geval Lessee dan (ook) steeds wordt geacht (direct) in verzuim te zijn:
a. Lessee tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen betaling van de termijnen op de overeengekomen datum, of op grond van de wet, of handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden voor het Voertuig;
b. de verzekering van het Voertuig is of wordt beëindigd;
c. met betrekking tot Lessee wordt surseance van betaling, faillissement of enige andere insolventieprocedure aangevraagd of van toepassing verklaard of (indien Lessee een natuurlijk persoon is) de Lessee wordt onder curatele gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt op hem van toepassing verklaard.
d. er wordt beslag gelegd op het Voertuig door derden, het Voertuig gaat teniet, verdwijnt, raakt (door diefstal of anderszins) uit de macht van Lessee, raakt ‘total loss’ of zodanig beschadigd dat reparatie naar de (bindende) mening van Kredietgever geen zin meer heeft;
e. Lessee staakt zijn beroep of bedrijf (geheel of deels), verlaat Nederland en/of heeft zich uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie (indien een natuurlijk persoon) dan wel het handelsregister van de Kamer van Koophandel (indien een rechtspersoon) of er vindt inbreng plaats van het bedrijf in van Lessee in een personenvennootschap, een andere vennootschap of een andere rechtspersoon;
f. Lessee (indien een natuurlijk persoon) overlijdt of (indien een rechtspersoon) wordt ontbonden of Kredietgever heeft gegronde reden om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet meer kunnen of zullen worden nagekomen;
g. het Voertuig wordt verduisterd of vervreemd;
h. Lessee heeft aan Kredietgever, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst, onjuiste inlichtingen verstrekt die van dien aard zijn, dat Kredietgever de Overeenkomst redelijkerwijs niet, of niet onder dezelfde voorwaarden, zou zijn aangegaan indien de juiste gegevens bekend zouden zijn geweest;
i. bij een aanmerkelijke verslechtering van de financiële situatie en/of kredietwaardigheid van de Lessee die Kredietgever geronde vrees geven dat Lessee niet verslechterd aan alle verplichtingen op grond van de Overeenkomst te voldoen.
8.3 Lessee is verplicht Kredietgever direct (schriftelijk) te informeren indien sprake is van één of meer situaties als beschreven in artikel 8.2.
8.4 In het geval Kredietgever de Overeenkomst heeft beëindigd en/of ontbonden, is Lessee niet langer gerechtigd het Voertuig te gebruiken en dient het Voertuig direct aan Kredietgever ter beschikking te worden gesteld conform artikel 9.1. en 9.2. Kredietgever is in deze omstandigheden tevens gerechtigd het Voertuig stil te zetten via het track-and-trace systeem. Totdat het Voertuig weer in de macht is van Kredietgever blijven de verplichtingen van de Overeenkomst met betrekking gebruik, verzekering en dergelijke van het Voertuig van kracht.
8.5 Indien Kredietgever de Overeenkomst tegenover Lessee beëindigt is al hetgeen Lessee op grond van de Overeenkomst verschuldigd is direct opeisbaar. Indien Kredietgever gebruik maakt van haar recht op ontbinding van de rechtsverhouding tussen Kredietgever en Lessee op grond van de Overeenkomst is Kredietgever tegenover Lessee gerechtigd tot een (direct opeisbare) schadevergoeding ter grootte van (de som van):
a. de som van de achterstallige termijnen en eventuele verder door Kredietgever aan Lessee in rekening gebrachte maar nog niet betaalde bedragen en de daarover verschuldigde vertragingsrente alsmede de ten behoeve van Lessee gemaakte, maar nog niet in rekening gebrachte uitgaven en/of kosten;
b. het totaal van de nog niet vervallen termijnen die Lessee verschuldigd zou zijn als de Overeenkomst niet was ontbonden;
c. alle kosten die gepaard gaan met de ontbinding van de Overeenkomst, de terugname van het Voertuig (waaronder demontage, transport,
opslag en verzekering) en (weder)verkoop van het Voertuig door Kredietgever;
d. eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten;
e. een boete van € 225,-.
8.6 Bij ontbinding van de rechtsverhouding tussen Kredietgever en Lessee op grond van de Overeenkomst door Kredietgever is deze tegenover Lessee niet verplicht tot enige ongedaanmaking en Lessee zal geen recht op lossing hebben of anderszins eigendom van het Voertuig kunnen verwerven door (alsnog) betaling van de termijnen en andere verschuldigde bedragen; zulks behoudens nadere schriftelijke afspraken tussen Kredietgever en Lessee dienaangaande.
8.7 De (netto) opbrengst van (weder)verkoop van het Voertuig door Kredietgever en eventuele uitkeringen van een verzekeraar die daadwerkelijk door Kredietgever worden ontvangen komen in mindering op de vorderingen van Kredietgever op Lessee c.q. worden met Lessee verrekend.

9. Teruggave Voertuig
9.1 Als de Overeenkomst eindigt op grond van artikel 8.2, is Lessee verplicht voor eigen rekening (i) het Voertuig in de oorspronkelijke staat te brengen (normale slijtage uitgezonderd) en te ontdoen van alle merktekens, labels en andere identificaties die Lessee aan het Voertuig heeft aangebracht en (ii) het Voertuig schoon, compleet en functionele staat aan Kredietgever terug te geven op een door Kredietgever aangewezen plaats in Nederland. De Lessee doet (voor zover nodig) hierbij afstand van enig recht op retentie met betrekking tot het Voertuig.
9.2 Lessee is verplicht alle zaken die hij aan of in het Voertuig heeft aangebracht of toegevoegd, op eigen kosten te verwijderen en om voor eigen rekening alle schade aan het Voertuig als gevolg van een dergelijke verwijdering te herstellen, voordat het Voertuig wordt teruggegeven of door Kredietgever wordt teruggenomen.
9.3 Indien Lessee het Voertuig niet direct teruggeeft na beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 8.2:
a. is Kredietgever bevoegd terreinen of gebouwen waar Lessee zijn beroep of bedrijf uitoefent te betreden en het Voertuig terug te nemen;
b. zal Lessee Kredietgever schadeloos stellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen juridische kosten) die Kredietgever maakt om het Voertuig in diens macht te brengen;
c. is Lessee aan Kredietgever een schadevergoeding verschuldigd, over de periode dat het Voertuig nog niet aan Kredietgever is geretourneerd, die gelijk is aan de termijnen gerekend vanaf de dag waarop het Voertuig moest worden teruggegeven tot de dag waarop het Voertuig daadwerkelijk in de macht van Kredietgever is gebracht, met een minimum van een termijn; zulks onverminderd het recht van Kredietgever op vergoeding van overige schade.
9.4 Alle kosten die Kredietgever moet maken en/of schade die Kredietgever lijdt indien Lessee het Voertuig niet in de oorspronkelijke staat en conform de overeengekomen voorwaarden aan Kredietgever teruggeeft (normale slijtage uitgezonderd) en/of het Voertuig niet conform voorwaarden heeft gebruikt en/of onderhouden zijn voor rekening van Lessee. Kredietgever heeft het recht om dan het Voertuig zelf in oorspronkelijke staat te brengen, te herstellen en achterstallig onderhoud te verrichten de kosten daarvan in rekening te brengen bij Lessee.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Alle (rechts)personen die als Lessee de Overeenkomst aangaan zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Lessee uit hoofde van die Overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Dit betekent dat Kredietgever ieder van hen kan aanspreken voor het geheel van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
10.2 Lessee vrijwaart Kredietgever voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het Voertuig en het gebruik ervan, e.e.a. in de ruimste zin.
10.3 Kredietgever is niet (contractueel of buitencontractueel) aansprakelijk voor enige schade die Lessee lijdt ten gevolge of in verband met de Overeenkomst, behoudens en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kredietgever.
10.4 Enige aansprakelijkheid van Kredietgever is beperkt tot aan haar toerekenbare, directe schade en tot een bedrag gelijk aan zes maandelijkse termijnen (bij een Overeenkomst vanaf 36 maanden) in andere gevallen is dit beperkt tot twee maandelijkse termijnen als bepaald in de Overeenkomst. Aansprakelijkheid van Kredietgever voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie wordt hierbij geheel uitgesloten.
10.5 Kredietgever is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Lessee zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

11. Medecontractant
11.1 Indien onder Medecontractant meerdere (rechts)personen vallen zijn de garantieverplichtingen voor hen hoofdelijke verbintenissen.
11.2 Medecontractant zal op eerste verzoek van Kredietgever als eigen schuld aan Kredietgever voldoen het door Kredietgever opgegeven bedrag dat Kredietgever van Lessee te vorderen heeft.
11.3 Voor zover mogelijk op grond van de wet doet Medecontractant afstand van het recht om verweermiddelen die Lessee tegenover Kredietgever heeft in te roepen en van rechten die ontleend kunnen worden aan de Overeenkomst (zoals een beroep op een vernietigingsgrond, een ontbindingsgrond, of een recht op opschorting).
11.4 Met de ondertekening van de Overeenkomst verklaart Medecontractant bekend te zijn met de voorwaarden waaronder de Overeenkomst is gesloten en zich zelf op de hoogte te zullen houden van de situatie bij Lessee. Kredietgever is niet verplicht om Medecontractant te informeren zoals in het geval Lessee tekortschiet of Kredietgever Lessee in gebreke stelt. Kredietgever heeft het recht om de voorwaarden van de Overeenkomst te wijzigen, afstand van vorderingsrechten en zekerheden te doen, zonder dat Medecontractant daar rechten aan kan ontlenen of zich van zijn verplichtingen ontslagen kan achten.
11.5 Medecontractant doet afstand van het recht om, bij betaling aan Kredietgever, in de rechten van Kredietgever te treden en stelt (eventuele) vorderingen op Lessee op grond van regres achter op de vorderingen van Kredietgever op Lessee.

12. Overmacht
12.1 Ingeval van overmacht is Kredietgever nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Lessee ontstane schade en heeft Kredietgever het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.
12.2 Onder overmacht aan de zijde van Kredietgever wordt naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen mede maar niet uitsluitend verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, buiten schuld of toedoen van Kredietgever ontstaan, oproer, handelen van een derde partij, falen of vertraging in het transport, handelen van de overheid, overheidsmaatregelen, overmacht van toeleveranciers van Kredietgever, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, technisch falen, oorlog(gevaar), algemene vervoersproblemen, overstroming, brand, aardbeving, ontploffing, storm, en stakingen bij Kredietgever c.q. haar leverancier.
12.3 Indien naar het oordeel van Kredietgever de overmacht situatie van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de gevolgen die daaraan verbonden zijn.
12.4 Kredietgever kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kredietgever haar verplichting had moeten nakomen.

13. Track-and-trace systeem
13.1 Kredietgever is gerechtigd in het Voertuig een ‘track-and-trace’ systeem te installeren die de locatie van het Voertuig bepaalt en aan Kredietgever doorgeeft. Het systeem dient ter voorkoming van verduistering en/of diefstal. Indien nodig kan Kredietgever het Voertuig met dit systeem stilzetten en opsporen. Het systeem blijft te allen tijde eigendom van Kredietgever.
13.2 Nadat Lessee juridisch eigenaar is geworden van het Voertuig, zal Kredietgever het systeem verwijderen uit het Voertuig. Kredietgever zal dan alle geregistreerde gegevens uit het systeem verwijderen.
13.3 In de privacyverklaring van Kredietgever staat welke gegevens met het systeem worden verzameld en hoe Kredietgever daarmee omgaat.

14. Gegevensbescherming
14.1 Door het aangaan van een Overeenkomst met Kredietgever zal Kredietgever persoonsgegevens van Lessee verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Kredietgever en worden niet onnodig aan derden verstrekt. In de privacyverklaring van Kredietgever staat hoe Kredietgever met de persoonsgegevens omgaat, welke maatregelen treft ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan en rechten van de Lessee in verband hiermee.
14.2 Voor zover Kredietgever persoonsgegevens ten behoeve van Lessee verwerkt, doet zij dit als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
14.3 Wanneer de Overeenkomst tussen Kredietgever en Lessee eindigt, zal Kredietgever de persoonsgegevens die zij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst retourneren aan Lessee of vernietigen, voor zover er geen wettelijke plicht op Kredietgever rust om de bedoelde gegevens te bewaren.

15. Overige bepalingen
15.1 Lessee en (indien van toepassing) Medecontractant dienen binnen zeven dagen na zijn verhuizing de adreswijziging schriftelijk aan Kredietgever door te geven.
15.2 Lessee is verplicht zich op eerste verzoek van Kredietgever, alle redelijkerwijs door Kredietgever verlangde informatie te verstrekken; daaronder begrepen(i) informatie over het Voertuig, (ii) informatie die Kredietgever in staat stelt om klantonderzoek te doen conform de wet en (iii) financiële gegevens over Lessee en diens activiteiten.
15.3 Kredietgever is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kredietgever maakt zulke wijzigingen minimaal één maand voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden, tenzij Lessee uiterlijk één week voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden schriftelijk aan Kredietgever kenbaar maakt daar niet mee akkoord te gaan, in welk geval de bestaande Algemene Voorwaarden zullen blijven gelden. Ingeval van wijzigingen van de Algemene Voorwaarden die van ondergeschikt belang zijn en geen wezenlijke verslechtering voor Lessee betekenen, is Lessee daar aan
gebonden vanaf de ingangsdatum; Lessee kan de toepasselijk van die Algemene Voorwaarden niet weigeren.
15.3 Kredietgever is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) en is gerechtigd deze Overeenkomst bij BKR te melden en conform voorwaarden te administreren en af te wikkelen. Dat betekent dat Kredietgever in bepaalde gevallen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst zal navragen of Lessee al financiering heeft en het BKR en informeert indien Lessee niet volgens afspraak betaalt.
15.4 Kredietgever heeft de termijnen berekend (o.a.) aan de hand van rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Indien de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt daarna substantieel stijgen, hetgeen het geval wordt geacht bij een stijging met meer dan 1% (100 procentpunten), heeft Kredietgever het recht de termijnen aan te passen overeenkomstig de stijging van de rente op de geld- en kapitaalmarkt.
15.5 In de termijnen is een vergoeding opgenomen voor kosten die Kredietgever heeft en maakt bij het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomst. Kredietgever heeft het recht om het deel van de termijnen, dat moet worden toegerekend aan de kosten als hiervoor bedoeld (kostencomponent), aan te passen bij een stijging van het prijspeil en/of geldontwaarding. De aanpassing van de kostencomponent, en als gevolg daarvan van de termijnen, zal door Kredietgever worden berekend op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, en overeenkomstig
de stijging in het jaar voor de aanpassing, ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar.
15.6 Aanpassing van de termijnen als hiervoor bedoeld onder 15.4 en 15.5 kan maximaal eens per jaar, voor het eerst één jaar na aanvang van de Looptijd. Bij een aanpassing van de termijnen zal Kredietgever Lessee schriftelijk informeren over (i) de nieuwe termijnbedragen (ii) de datum vanaf wanneer de nieuwe termijnen gelden en (iii) het aantal termijnen dat dan nog verschuldigd is. Vanaf de datum waarop de nieuwe termijnen gelden is de Lessee de betreffende bedragen aan Kredietgever verschuldigd.

 

De Mobiliteit Financier B.V. | Heuvel 35, 5664 HM Geldrop | KVK 85289337 | info@demobiliteitfinancier.nl